పరాకాష్ట

US లో driving easy అవుతుందని ఇప్పుడు విజయవాడ లోనే left hand driving నేర్పించే driving schools తయ్యారయ్యాయటా !! పిచ్చికి పరాకాష్ఠ అంటే ఇదే మరీ ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s