వెధవ పొఠ్ఠ

గారెల్ పూరీల్ కమ్మగ చేసి
పొదుపొద్దునె తినమని చెప్పెను అమ్మ
తినరా నాన్నా ఇంకొంచం కన్నా అని
ముదుముద్దుగ బొజ్జని నింపెను బామ్మ

కొవాల్ రెండు బూరెల్ మూడు లెక్కకి ఇచ్చి
మొత్తం కూడమని అడిగెను నాన్న
ఐదని అరవగ మొత్తం తెచ్చి
భళిరా బుడుగా అని పెట్టెను తాత

వెంకన్న అని తిరుపతి వెళితే
గుండుకి లడ్డు అని టోకెన్ వచ్చె
వెసవి సెలవులకి డిల్లి పోతే
పన్నీర్, పావ్ వడలు తినిపించెను బాబాయ్

పండగ అంటే పరమాణ్ణాల్ ఉండెన్, పుణ్యాల్ మాత్రం దెవుడికెరుకెన్
నిండుగ ఉందని చిత్రాన్నం తింటేన్, పొట్టల్ మరింకా బాగా పెరిగెన్
బామ్మ సంవత్సరికాలకి ఏడ్చి అలవగ,
వండిన గారెల వాసనలొచ్చె
ఆమెకి బొబ్బట్లు ఇష్టం అని తలవగ
ఊరు వాడా అందరికి పంచే

ఉద్యోగం అని దేశం దాటితె
పిజ్జా,బర్గర్లు ఊరించె
పెళ్ళికొసమని తిరిగి వస్తే,
కొత్త అల్లుడని వెన్నలు కరిగించె

పెళ్ళాం వచ్చెన్, పాస్తాలు చేసెన్
నూడుల్స్ వండేన్, నోట్లో పెట్టేన్
వంటల ప్రయోగాల్ రోజుకొకటి,
బొజ్జకి తింటానికి ఉన్నాయ్ ముక్కోటి

బీచ్ కి పోగా, చొక్కా విప్పగ
అందరి మధ్యన బాన బొజ్జగ
సిగ్గుతొ ఇసుకలొ కూరుకుపోగ
పొట్టలొ కొవ్వుని కరిగించాలని తల్వగ,
ఇక నొటికి తాళం వేస్తిని బాగుగ

కలలో అన్నీ తినుబండారాలే
ఇంట్లో ఏంచూసిన నొరూరే !!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s